Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Læringsmål kandidatdelen 2. og 4. semester

Læringsmål (jfr. portefølje)

Den studerende:

 

Kan udvise professionel adfærd

Den studerende skal kende til egen kompetence, søge hjælp, når denne ikke er tilstrækkelig, være bevidst om eget bidrag til optimering af afdelingens arbejds- og læringsmiljø, være opmærksom på etiske problemstillinger.

 

Kan under vejledning tage det lægelige ansvar for en mindre gruppe patienter

Under klinikopholdet (3 studerende i 2 uger) søges gennem vagtordning at opnå en rotation i afdelingen, således at den studerende får indblik i stuegangsfunktionen og under supervision går stuegang på udvalgte patienter
1. på neonatalafsnittet
2. på døgnafsnittet
3. følger forvagten og under dennes supervision optager journal og vurderer patienter
4. i ambulatoriet

 

Kan opstille en relevant undersøgelses-  og behandlingsplan samt vurdere mulige differentialdiagnoser

Den studerende skal deltage i journalskrivning på både akutte og indkaldte patienter, sam ti forbindelse med overvejende førstegangsindkaldte patienter (i samarbejde og under tæt supervision fra ambulatorielægen).

I samarbejde med den læge, den studerende følger i de forskellige funktioner, foreslår den studerende udrednings- og behandlingsplan samt plan for evt. ambulant folowup.

 

Kan fremstille et patientproblem klart og præcist - såvel skriftligt som mundtligt

Afdelingens journalsystem er Cosmic, og journalstrukturen som gives via Cosmic, følges.
Den studerende skal have skrevet mindst 1 journal under bedside supervision af en læge i afdelingen, og i alt mindst 3 pædiatriske journaler, som efterfølgende gennemgås og evalueres af en læge i afdelingen.
Den studerende skal deltage i journalskrivning på både akutte og indkaldte patienter, samt i forbindelse med overvejende førstegangsindkaldte ambulante patienter (i samarbejde og under tæt supervision af ambulatorielægen).

Ud fra foreslåede skabeloner forventes den studerende at præstere en metodisk tilgang til patientrelaterede problemer via skrevne journaler.
Endvidere søges der at gøre plads til, at den studerende kan fremlægge sygehistorien for de patienter, som han/hun har skrevet journal på, mundtligt på morgenkonferencen. Der beskrives kort relevante afsnit af sygehistorien, undersøgelser og fund samt behandlingsforslag.
Den studerende forventes én gang i løbet af opholdet at gennemgå en relevant patientcase på morgenkonference (skabelon er lagt ind på www.sundpraktik.dk), mhp. interaktiv undervisning, herunder specielt vurdering af diagnostiske overvejelser, differentialdiagnoser, samt forslag til udrednings- og behandlingsplan. Dette giver træning i mundtlig fremlæggelse og det at lede en session. Den mundtlige præsentation af patientproblemer trænes således i konferencesituationer, med også ved de daglige lægekonferencer (morgen- og middagskonferencer).

 

Kan mestre de på klinikstedet hyppigst anvendte basale færdigheder og procedurer

Der er forholdsvis få procedurer af behandlingsmæssig praktisk karakter på en pædiatrisk afdeling, som vi søger at inddrage studenten i / at give studenten mulighed for at deltage i:

 • Håndtering a uventet dårlig nyfødte, incl. genoplivning, og i forbindelse hermed brug af ventilations-cpap-systemet: neopuff, nedlæggelse af ventrikelsonder på neonatalafsnittet
 • Evt. venflon-anlæggelse (som tilskuer)
 • Lumbalpunktur (som tilskuer)
 • Anlæggelse af CPAP og optiflow
 • Sugning
 • Ultralydscanning af nedre del af maven mhp. vurdering af forstoppelse hos et barn
 • Uroflow undersøgelse
 • Allergologiske procedurer som priktest og peakflowmåling, lungefunktionsundersøgelse (spirometri), NO-måling er nogle af de undersøgelsesprocedurer, studenten forventes at deltage i. Børns alderstrin og udvikling afspejler valg af  inhalationsdevices i forbindelse med behandling af astma / astmatisk bronkitis (den infektionsudløste astmatiske vejtrækning hos spæd- og småbørn).

Den studerende bør i ambulatoriet følge specialsygeplejerske / læge mhp. viden om undersøgelser og behanding af almindelige gastroentrerologiske og urologiske problemstillinger, f.eks. obstipation, enuresis, encoprese.

Det kan være formålstjenligt at følge afdelingens fysioterapeuter mhp. vurdering af børns motorik.

Færdigheder som dropanlæggelse og lumbalpunktur forventes ikke.

Væsentligste færdigheder i pædiatrisk klinik er af klinisk vurderende karakter - se nederst om anamneseoptagelse, objektiv  undersøgelse, vurdering samt journaloptagelse.

 

Kan omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og hensyn

Disse færdigheder læres dels ved feedback i konkrete situationer, og ved at være del af afdelingens kultur. Der fokuseres på, at den studerende får indsigt i, hvordan et sygt barn og barnets familie reagerer på sygdom, og på praktiske og sociale konsekvenser samt strategi i forhold hertil for familien.

 

Har fokus på patientsikkerhed og kvalitetsarbejde

Det indbefatter bevidsthed om procedurer, som i dagligdagen gør det sikkert at være patient i afdelingen. Dette gælder alt fra hygiejne i forbindelse med kontakt til patienter og pårørende til patientens sikkerhed ved diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer, overholdelse af afdelingens rutiner og sikring af korrekt journalføring for den enkelte patient.

 

Kan indgå i teamsamarbejde med såvel egen som andre personalegrupper

Dette øves i det daglige vagtarbejde, i stuegangsarbejde samt ved konferencer, herunder de daglige tværfaglige konferencer, der er  i afdelingen (morgen- og fordelingskonference). Den studerende forventes at deltage relevant aktivt i teammøder og at vise / få forståelse for de øvrige personalegruppers kompetencer i afdelingen.

 

Kan gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag

Etiske problemstillinger giver ofte anledning til overvejelser på en børneafdeling. Den studerende vil således under opholdet opleve små og store etiske overvejelser, som drøftes interkollegialt, f.eks. omkring formidling af budskaber til børn og forældre, og på baggrund af menneskers forskellige baggrund og reaktionsmåder. Etiske problemstillinger har betydning i forhold til diskretion og tavshedspligt såvel som underretningspligt i forhold til sociale myndigheder.

 

Med en vis grad af rutine er i stand til at foretage anamneseoptagelse, objektiv undersøgelse, vurdering af parakliniske undersøgelsesresultater samt journaloptagelse

Pædiatriske færdigheder vil væsentligst være af klinisk karakter, herunder vurdering af barnets almentilstand og udvikling, samt vurdere parakliniske undersøgelsesresultater. Den studerende skal således så vidt muligt have set og været med til at vurdere en eller flere patienter med akutte og kroniske tilstande i barnealderen, f.eks.

 • Præmaturitet, RDS, asfyksi, hyperbilirubinæmi
 • Luftvejsinfektioner, astma, astmatisk bronkit
 • Febersyge børn
 • Anfald, f.eks. feberkramper, epilepsi, affektanfald
 • Mave-tarm-sygdomme, herunder gastroenteritis og dehydrering, obstipation, børn med mavesmerter
 • Psykosomatiske sygdomme
 • Neurologiske, herunder metaboliske og udviklingsmæssige problemstillinger
 • Urologiske problemstillinger, herunder infektioner
 • Trivselsproblemer / endokrinologiske sygdomme

Den studerende skal kunne dokumentere, at han / hun

 • kan vurdere et barns trivsel ud fra længde og vægt samt hovedomfangskurven
 • mestrer en grov neurologisk undersøgelse og vurdering af udviklingen af barnet
 • er orientret i spæd- og småbørnsernæring
 • er orienteret i at kunne vurdere et nyfødt barn ud fra apgar score.

Den studerende bør i ambulatoriet følge allergisygeplejersken mhp. at lære om aldersspecifik vurdering og behandling af børn med astma og allergi, herunder inhalationsdevices - se priktest og lungefunktionsundersøgelse.

 

Har indsigt i egen formåen og kompetence

Den studerende forventes at vise interesse, nysgerrighed og deltagelse i problemstillinger, der bliver præsenteret i afdelingen, samt at være opsøgende mht. indhentning af oplysninger og viden.
Samtidig forventes den studerende at kende egen begrænsning på baggrund af faglig kunnen og erfaring.
Hvis afdelingens personale iagttager forhold, hvor den studerende synes at overskride dette, skal den studerende hurtigst muligt gøres opmærksom herpå, og problemstilling efterfølgende drøftes, evt. også med klinisk lektor.

 

 


Siden er sidst opdateret 29-07-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os